J – Sýkingalyf

Flokkun lyfja eftir verkun

Þegar lyf eru flokkuð eftir verkun er hér á landi oftast stuðst við alþjóðlegt flokkunarkerfi sem kallast ATC– kerfið (Anatomical-Therapeutical-Chemical-Classification). Lyfjunum er skipt í aðalflokka eftir því á hvaða líffæri þau eiga að hafa áhrif og er hverjum flokki gefinn einn bókstafur. Flokkunum er síðan skipt í undirflokka eftir sjúkdómum sem lyfið á að verka á og hverjum undirflokki gefið tveggja tölustafa númer. Loks er þessum undirflokkum skipt eftir efnafræðilegri gerð lyfsins.

J – Sýkingalyf

Sýkingalyf eru notuð við ýmiss konar sýkingum m.a. af völdum sýkla, sveppa og veira. Bóluefni falla undir þennan flokk.

J 01 Tetracýklínsambönd
Penicillín
Cefalóspórín o.fl.
Trímetprím og súlfónamíðar
Makrólíðar og linkósamíðar
Amíníglúkósíðar
Kínólónar
Önnur sýklalyf
J 02 Sveppalyf
J 04 Berklalyf
J 05 Veirusýkingalyf
J 06 Ónæmissermi og immúnóglóbín
J 07 Bóluefni